โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการปัจฉิมนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ” ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาท นิสิต ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯล และ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มาพบปะ หารือ และให้ความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพที่ต้อง ทราบหลังจากจบการศึกษา เพื่อเตรียมตัวในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อไป

 

ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ภาพ : สุกัญญา ทองโรจน์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: