ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ให้นิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการเรียนที่ 1 เข้าไปยืนยันขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-Studentloan

ประกาศ ให้นิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการเรียนที่ 1 เข้าไปยืนยันขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-Studentloan

ขอให้นิสิตที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการเรียนที่ 1 เข้าไปยืนยันขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ E-Studentloan ที่เว็บไซต์ www.Studentloan.or.th ตามกำหนดการดังนี้
1.ผู้ที่กู้ยืมเงินประเภทรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) (รหัส 59/58/57/56) ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 ถึงเวลา 16.30 น. และนิสิตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติฯ ตามประกาศให้ดำเนินการยืนยันวงเงินที่ลงทะเบียนเรียนจริง ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2560 ถึงเวลา 16.30 น.


2.ผู้ที่กู้ยืมเงินประเภทรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (ชั้นปีที่ 1)(รหัส60) และผู้กู้ยืมเงินประเภทรายใหม่ทุกชั้นปี ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2560 ถึงเวลา 16.30 น. และนิสิตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติฯ ตามประกาศให้ดำเนินการยืนยันวงเงินที่ลงทะเบียนเรียนจริง ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 15-20 กันยายน 2560 ถึงเวลา 16.30 น.

Download เอกสาร : ( 153KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: