โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาน 2559
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาน 2559

โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาน 2559

เมื่อวันที่ 3 – 6 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศษสตร์ ได้จัด โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตหัวหิน

ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะเพื่อให้เตีรยมพร้อมต่อการทำงาน และการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.น.ส.พ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร” และ คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการทำงานพร้อมทั้งการเชียนคู่มือปฏิบัติงวานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

และได้เข้าศึกษาดูระบบการทำงาน ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตหัวหิน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ การจัดการของหน่วยงานโรงพยาบาลสัตว์ อีกต่อไป

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

« 1 ของ 3 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: