The 2nd MSU International Veterinary Conference “Animal Health and Production”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » The 2nd MSU International Veterinary Conference “Animal Health and Production”

The 2nd MSU International Veterinary Conference “Animal Health and Production”

เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd MSU International Veterinary Conference “Animal Health and Production” ” ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยการประชุมวิชาการ ได้รับเกียรติ จากวิทยากร ผู้ทรงความรู้ จาก นานาชาติ ในแถบ ASEAN และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย ๆ ด้านภายในประเทศเกี่ยวกับสัตวแพทย์ มาให้ความรู้ และเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ในแต่ละด้านและในแต่ละประเทศ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสัตวแพทย์ ภายในและภายนอกประเทศ พร้อมทั้ง นิสิต และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ด้านสัตวแพทย์ ให้เกิดความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านสัตวแพทย์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการวิจัยแบบสหวิทยาการ ตลอดจน สร้างบรรยากาศวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: