คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

เมือ่วันที่ 20 -21 กรกฏาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วม แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์  และ จ.กาฬสินธุ์

โดยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/ วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: