คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13“From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 :จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13“From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 :จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13“From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 :จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13“From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 :จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย ผศ.น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560

 

ภาพ : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: