โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน

โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัด โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตและบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสในการจุดธูปเทียน และกล่าวบูชาประรัตนตรัย และคณะผู้บริหาร จากคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมได้รับความเมตตา จาก พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการดำเนินงานพิธีทำบุญโณวพยาบาลสัตว์ พร้อมทั้งเจิม โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 5 »

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: