ส่งมอบตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียนการสอน
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » ส่งมอบตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียนการสอน

ส่งมอบตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะตามวาระและได้มีการ ส่งมอบตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียนการสอนโดย อ.สพ.ญ.ธันยกร ชลาลัย ที่เตรียมตัวลาไปศึกษาต่อ ส่งมอบตำแหน่งให้แก่ อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว โดยมีการกล่าวขอบคุณจากคณบดีและ มีการกล่าวต้่อนรับ และแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งใหม่

ภาพ/ ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม "งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี"
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขาร่วมการดำเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานีตา...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่...