คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแทพยศาสตร์ พร้อม บุคลากรเข้าร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นทองอุไร บริเวณสวนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และปลูกบริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง
ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: