คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health”

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health” (การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ ความท้าทายและโอกาสเพื่อสุขภาพสัตว์ที่ดีกว่า) โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิตและนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “Challenges and opportunities for a better animal health” เพื่อให้อาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่างๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสามารถสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ เพื่อมาปรับใช้ในชีวิต และวางแผนความก้าวหน้าหรือพัฒนาตนเองได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศอื่น

ภายในงานรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรสายวิชาสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ตลอดจนเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพสัตวแพทย์และปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ มีคณาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน

ซึ่งในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้การพัฒนาหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการให้มีการเผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และขยายองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 3 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: