คณะสัตวแพทยศาสตร์  เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4- 5 มีนาคม 2563. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้า ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2563 โดยบุคลากรภและนิสิตภายในคณะร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการแห่ กัณฑ์หลอน พระอุปคต และถวายต้นเงินเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป
โครงการฮีตเดือน4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
สำหรับ บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการ บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็ จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: