ประกาศ รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งสำหรับผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 กสพท  ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งสำหรับผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 กสพท ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งสำหรับผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 กสพท ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา 1 ชุด
(กรณีขาดเอกสารข้อ 2 หรือ 3 ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองแทน)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต 1 ชุด
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา 1 ชุด
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
7. ผลการตรวจสุขภาพ (ให้ใช้ตามแบบฟอร์มของคณะ) 1 ชุด

ส่งที่คุณเสาวนีย์ จรัสแสง ฝ่ายวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.

ทาง E-mail msufoodtech@yahoo.co.th หรือ Facebook : เสาวนีย์ จรัสแสง และ Fanpage : Faculty of Veterinary Sciences MSU

 

Download เอกสาร : ( 149KB, PDF)

Download เอกสาร : ( 341KB, PDF)

Download เอกสาร : ( 152KB, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา...
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ The 4th MSU Internationa...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาตรี คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ...