คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อเรื่อง “เขียนอย่างไรให้ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก โดยมี รศ.ดร.สุรพล แสนสุข ผู้เชี่ยวชาญ ประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “เตรียมตัวยอย่างไรกับเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่” โดยมี คุณอุทัย หามนตรี ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องปรชุม 1 คณะสตัวแทพยศาสตร์
โดยมีคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ไปด้วยกันกับวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำมาพัฒนางานที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพ : สุกัญญา ทองโรจน์

« 1 ของ 3 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: