โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำปี 2563
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำปี 2563

โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร” ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข หัวหน้าสำนักวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ใน “หัวข้อโครงร่างองค์กร” OP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศคณะ

ภาพ/ช่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: