ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio  จำนวน  10  คน  ดังนี้

  1. โครงการบุตรเกษตรกรจำนวนรับ  3 คน  สมัคร ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  admission.msu.ac.th
  2. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง จำนวนรับ  4 คน      สมัคร ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  admission.msu.ac.th
  3. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน จำนวน 3 คน  สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รอบที่  2   Quota  รับจำนวน  25  คน  สมัคร ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  admission.msu.ac.th

รอบที่ 3  Admission 1  (กสพท)   จำนวน  10  คน   ยื่นสมัครกับ ทปอ.  ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  Student.mytcas.com

รอบที่  3 Admission 2   จำนวน  5   คน   ยื่นสมัครกับ ทปอ.  ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  Student.mytcas.com

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา...
ประกาศ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ เรื่องกำหนดการเกี่ยว...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โครงการ กสพท. ในวันที่ 11 มิถุนายน 256...