รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ​”ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ​”ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ​”ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัคร ใน TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ  “ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน”

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ​สัตวแพทยศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​สาร​คาม​

“จำนวน​ 3ทุน”​ ตลอด​6ปีการศึกษา​

คุณสมบัติ เฉพาะ
1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
2. ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าว
3. จำนวนโคในฟาร์มไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปี

4.เป็นผู้ผ่านการรับรองจากสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: