ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการ อบรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ อบรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ อบรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นคนกล่าวเปิดโครงการ พร้อมร่วมประชุมและรับฟัง และได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.วราวุฒิ นาคบุญนำ อาจารย์สาขาการจัดการ คณะบัญชีและการจัดการ บรรยายในหัวข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าใจเกณฑ์ และมีการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: