โครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease)
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease)

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease) กับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันที่22มิถุนายน 2564 ถึง วันที่23 กรกฏาคม2564 เนื่องด้วยในเขตพื้นที่เทศบาลท่าขอนยางมีการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโคและกระบือ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายและเดือดร้อน กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy skin disease) เพื่อช่วยเหลือเกตรกรในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ส่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการให้ความรู้ ดูแล รักษา จัดการโรคลัมปีสกิน จำนวน2 ท่าน คือ อ.น.สพ.วสุพล ชาแท่น และ น.สพ.ปัณณธร บุตรศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ

โดยในโครงการมีกิจกรรมปล่อยแถว kick off ทีมปฏิบัติการในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกินให้กับเกษตรกร การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและยุงบริเวณที่เลี้ยง การฉีดพ่นยาบนตัวโค การตรวจรักษาสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปีสกินโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งออกบริการในเขตหมู่บ้านท่าขอนยาง บ้านดอนเวียงจันทร์ บ้านดอนสวน บ้านใคร่นุ่น บ้านดอนบม บ้านหัวขัว บ้านกุดร่อง บ้านวังหว้า มีสัตว์เข้ารับบริการประมาณ 320 ตัว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงาน ระหว่างสามภาคส่วน คือฝ่ายปกครอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะโรคระบาดลัมปีสกินในโคกระบือ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันโรคลัมปีสกินในชุมชน ต่อไป

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: