การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ “Animal Health in AEC”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ “Animal Health in AEC”

การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ “Animal Health in AEC”

 

เมื่อวันที่ 2- 3 สิงหาคม 2559  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ “Animal Health in AEC” ณ ห้องประชุมโรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โดยการประชุมวิชาการ ได้รับเกียรติ จากวิทยากร ผู้ทรงความรู้ จาก นานาประเทศ ในแถบ ASEAN และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย ๆ ด้านภายในประเทศเกี่ยวกับสัตวแพทย์ มาให้ความรู้ และเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ในแต่ละด้านและในแต่ละประเทศ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสัตวแพทย์ ภายในและภายนอกประเทศ พร้อมทั้ง นิสิต และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ด้านสัตวแพทย์ ให้เกิดความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านสัตวแพทย์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการวิจัยแบบสหวิทยาการ ตลอดจน สร้างบรรยากาศวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้

 

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: