ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง

e-mail 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail:
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ

อ.น.สพ.
e-mai l:
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

หัวหน้าสำนักวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข
e-mail : amornrat.j@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์

e-mail :

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
อ.น.สพ.
e-mail:

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางพรทิทย์ พันธุมชัย
e-mail: porntip.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091