รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช

e-mail worapol.a@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย
e-mailattaphorn.r@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์
e-mail: natapol.p@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

รองคณบดีฝ่ายนิสิตและกิจการพิเศษ

อ.น.สพ.วัชรพล พรหมสุด
e-mai l: watcharapol.p@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

หัวหน้าสำนักวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อมรรัตน์ เจือสุข
e-mail : amornrat.j@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

หัวหน้าสำนักวิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์

อ.สพ.ญ.ณัฐญา วัดเวียงคำ
e-mail :

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน
อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว
e-mail:

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางพรทิทย์ พันธุมชัย
e-mail: porntip.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091