ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง

e-mail : manakant.i@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6185

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ปิระเต
e-mail
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6189

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อ.น.สพ.ดร.ธฤต ปูริโสตะโย
e-mail:
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6184

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริแสน
e-mail :
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6182

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์

อ.สพ.ญ.ดร.สุรางคณางค์ ไชยศักดิ์
e-mail:
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6188

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางพรทิทย์ พันธุมชัย
e-mail: porntip.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091