ปรัชญา : วิชาการก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์ :  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพ และงานวิจัย 1 ใน 5 ของประเทศภายใน 5 ปี มุ่งเน้นบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์สู่ชุมชน

 

พันธกิจ :  1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  2. ผลิตผลงานวิจัยในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริการ วิชาการ  และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนและสังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม  มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง พัฒนา  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสาน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี