คณะสัตวแพทยศาสตร์แบ่งการบริหารหน่วยงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555 ดังนี้

education36  หน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะ :

1) งานบริหารทั่วไป

2) งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

3) งานนโยบาย แผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

4) งานบริการและวิจัย

5) งานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต

 

education36  หน่วยงานภายในคณะ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา :

1) ภาควิชาปรีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์

2) ภาควิชาคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์

3) ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์

4) โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน