รายการวิเคราะห์ หน่วย บุคคลภายใน บุคคลภายนอก
1.เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบแนวนอน ชั่วโมง 50 80
2.เถ้า ตัวอย่าง 120 180
3. ความชื้น 135±2 0C ตัวอย่าง 100 150
4. โปรตีน ตัวอย่าง 250 350
5. เยื่อใย NDF ตัวอย่าง 250 350
6.เยื่อใย ADF ตัวอย่าง 250 350
7.ไขมัน ตัวอย่าง 250 350
8.องค์ประกอบน้ำนม ตัวอย่าง 120 150
9. ความถ่วงจำเพาะน้ำนม (Refractometer) ตัวอย่าง 20 40
10. การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ ตัวอย่าง 100 150
อัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ
ห้องพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564
ลำดับ รายการ หน่วย ราคา
Histopathology
1 Biopsy พร้อมอ่านผล ชิ้นเนื้อ 500
2 Necropsy ตัว 500
3 ทำชิ้นเนื้อพาราฟินบล็อค ชิ้นเนื้อ 160
4 ตัดชิ้นเนื้อด้วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (ราคาต่อบล็อก) บล็อก 120
5 ย้อมสีชิ้นเนื้อด้วยสี H&E สไลด์ 120
6 ทำสไลด์ถาวรทางจุลพยาธิวิทยา สไลด์ 350
7 ทำสไลด์ถาวรทางจุลพยาธิวิทยา พร้อมอ่านผล ครั้ง 700