ประกาศจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ-2562

Download เอกสาร : ( 42KB, PDF)

1.แบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา

2.บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้

3.รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ งบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

5.สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ-2562

6.สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารย์ ปีงบประมาณ-2562

7.ใบสำคัญรับเงิน

8. บันทึกข้อความ ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ-2562

9. แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารย์ งบประมานเงินรายได้

10. แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาองค์กร และบุคลากร งบประมานเงินรายได้

11. รูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เงินรายได้ 2562