ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์  เรื่องการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง พ.ศ.2559

1.แบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา

2.บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้

3.รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ งบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

5.สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารย์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6.สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

7.ใบสำคัญรับเงิน