ตำแหน่ง : คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

Name : Asst. Prof. Dr. Manakant Intrakamhaeng

ตำแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา

โทรศัพท์ :

E-mail : manakant.i@msu.ac.th

dean

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ :รองศาสตราจารย์

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

โทรศัพท์ :

E-mail : worapol.a@msu.ac.th

aj_pam_new

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name : Asst. Prof. Dr. Sukanya  Leethongdee

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : PhD (Veterinary Reproduction),The Royal veterinary College University of London, UK

โทรศัพท์ :

E-mail :sukanya.l@msu.ac.th

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name : Asst. Prof. Dr. Atthaporn Roongsitthichai

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : PhD (Theriogenology), Chulalongkorn University

โทรศัพท์ :

E-mail : atthaporn.r@msu.ac.th

ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนิสิต

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)ปรสิตวิทยา

โทรศัพท์ :

E-mail : bios.tah@gmail.com

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name : Dr. Amornrat Juasook

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ปรสิตวิทยา

โทรศัพท์ :

E-mail : noina_oct27@yahoo.com

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name : Asst. Prof. Dr. Nattapon Pumipantu

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา :สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวแพทย์สาธารณสุข)
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน)

โทรศัพท์ :

E-mail :

dsc_2788-copy_resize

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name : Dr. Wichaporn Lerdweeraphon

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สรีรวิทยาทางการแพทย์

โทรศัพท์ :

E-mail : gik_kku@hotmail.com

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name : Dr.Pongphol Pongthaisong

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สัตวศาสตร์

โทรศัพท์ :

E-mail : Vamp_0207@hotmail.com

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail : wootken@gmail.com

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine (Reproduction)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail :

md

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการสัตวแพทย์)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวแพทย์สาธารณสุข)
  • Doctor of Philosophy in Veterinary Sciences (Applied Veterinary Science)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  • Doctor of Philosophy (Medical Sciences)

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

โทรศัพท์ :

E-mail :

md

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail :

ตำแหน่ง : อาจารย์

Name :

ตำแหน่งทางวิชาการ : –

การศึกษา :

โทรศัพท์ :

E-mail :